Việc truy cập và sử dụng trang web này phải tuân theo các điều khoản, điều kiện và thông báo sau:

Nội dung mà trang web của chúng tôi cung cấp

Trang web https://tvcquangcao.asia của chúng tôi chủ yếu nhắm đến người dùng doanh nghiệp, cá nhân tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Các dịch vụ của chúng tôi cung cấp bao gồm:

  • Dịch vụ truyền thông quảng cáo
  • Dịch vụ sản xuất film truyền hình
  • Dịch vụ sản xuất phim giới thiệu doanh nghiệp
  • Làm phim 3D Animation giới thiệu sản phẩm

Việc sử dụng trang web của chúng tôi và các dịch vụ và nội dung trực tuyến của chúng tôi bị giới hạn nghiêm ngặt đối với việc sử dụng cá nhân riêng tư và / hoặc nội bộ doanh nghiệp. Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc thay đổi bất kỳ nội dung trang web nào của chúng tôi theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập, xem, duyệt và (lưu nếu có chỉ định khác) tải xuống và in bất kỳ trang hoặc nội dung nào được hiển thị trên trang web của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung trang web của chúng tôi, tất cả tài liệu, quy trình và dịch vụ của chúng tôi phải tuân theo các quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền phát sinh trên toàn thế giới và được bảo vệ bởi luật pháp, hiệp ước và côngước quốc gia và quốc tế. Phần mềm, bí quyết, phát minh và quy trình liên quan đến trang web của chúng tôi và các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi được bảo vệ bởi tính bảo mật và / hoặc bản quyền và / hoặc quyền thiết kế và / hoặc bảo hộ bằng sáng chế hoặc tương đương của chúng trên toàn thế giới. Bạn không được phép mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ann Prodution bất kỳ lúc nào hoặc vì bất kỳ lý do gì, xóa, xóa, sửa đổi, điều chỉnh, sao chép, tải xuống, in hoặc sử dụng theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ lợi ích thương mại nào) bất kỳ tài liệu nào xuất hiện trên, được kết nối với hoặc có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi bao gồm (không giới hạn) bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, thiết bị, thiết kế, phần mềm, cơ sở dữ liệu, tác phẩm văn học, âm nhạc hoặc nghệ thuật nào được lưu lại cho các mục đích kinh doanh cá nhân và / hoặc nội bộ hợp pháp và không vi phạm của riêng bạn.

Điều khoản về trách nhiệm pháp lý của trang web

Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tài liệu nào được đăng trên trang web của chúng tôi bởi bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc hàng hóa nào được chào bán bởi bất kỳ bên thứ ba nào trên, bằng phương tiện hoặc bất kỳ trang web nào khác có thể truy cập thông qua trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng hệ thống máy tính của bạn phù hợp với mục đích sử dụng của bạn và để cài đặt và cập nhật phần mềm bảo vệ chống vi-rút.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào (trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả) hoặc bất kỳ thiệt hại nào (cho dù là chung, đặc biệt hoặc trừng phạt bao gồm cả thiệt hại ba lần) hoặc bất kỳ chi phí, khiếu nại hoặc chi phí nào do bạn hoặc bất kỳ người nào khác gây ra khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào (bao gồm bất kỳ phần mềm nào được chúng tôi cho phép rõ ràng) trên, bằng phương tiện hoặc có thể truy cập được qua trang web của chúng tôi.Chính sách Quyền riêng tư và Thông báo Bảo mật của chúng tôi đối với bất kỳ tài liệu nào do bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ lúc nào được lưu theo yêu cầu của pháp luật. Lưu như được cung cấp rõ ràng theo cách khác trong các điều khoản, điều kiện và thông báo này hoặc theo Điều khoản và Điều kiện Kinh doanh của chúng tôi, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn liên quan đến trang web và dịch vụ của chúng tôi được loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Bồi thường

Bạn sẽ bồi thường và giữ chúng tôi vô hại đối với bất kỳ và tất cả các chi phí và phí tổn mà chúng tôi phải chịu cũng như mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí, khiếu nại, yêu cầu và chi phí (bao gồm cả chi phí và chi phí hợp pháp hợp lý) do bất kỳ người nào, công ty hoặc công ty nào thực hiện chống lại chúng tôi hoặc được trao cho chúng tôi bởi bất kỳ cơ quan có thẩm quyền hợp pháp nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ tòa án pháp luật, trọng tài hoặc cơ quan quản lý liên quan nào) hoặc kết quả của bất kỳ hòa giải hoặc bất kỳ thỏa thuận nào do chúng tôi ký và thể hiện là giải quyết đầy đủ và cuối cùng, trong mỗi trường hợp phát sinh từ bất kỳ tranh chấp nào với bất kỳ cá nhân, công ty hoặc công ty nào liên quan đến bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc nội dung nào do bạn cung cấp cho chúng tôi vào bất kỳ lúc nào.

Thông báo quan trọng

Thông tin trên trang web này được cập nhật thường xuyên, sửa đổi, xác minh và sửa đổi. Trang web này và nội dung của nó không phải là một phần của bất kỳ lời đề nghị hoặc lời mời bán hoặc phát hành nào, hoặc bất kỳ lời đề nghị đăng ký hoặc mua bất kỳ cổ phiếu hoặc chứng khoán nào khác, cũng không phải (hoặc bất kỳ phần nào của nó) hoặc thực tế về hình thức phân phối của nó cơ sở của, hoặc được dựa trên kết hợp với bất kỳ hợp đồng nào ở đó. Không được dựa vào bất kỳ mục đích nào đối với bất kỳ thông tin nào hoặc vào bất kỳ ý kiến ​​nào có trong này hoặc được hiển thị trên hoặc có thể truy cập qua trang web này và không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào được chấp nhận đối với bất kỳ thông tin và ý kiến ​​nào như vậy.

Cảnh báo

Internet không phải là một phương tiện an toàn. Mặc dù tất cả các biện pháp bảo mật hợp lý và hợp lý về mặt thương mại được chúng tôi thực hiện để bảo vệ bất kỳ thông tin nào do bạn nhập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại, chi phí, khiếu nại hoặc chi phí nào do bạn hoặc bất kỳ người nào khác, công ty hoặc công ty thỉnh thoảng sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó cho dù được bạn cho phép hay cách khác.